Меню

Инструкция и руководство для Zanussi ZUF11420SA на русском на испанском на польскомИнструкция и руководство для
Zanussi ZUF11420SA на русском на испанском на польском

52 страницы подробных инструкций и пользовательских руководств по эксплуатации

Zanussi ZUF 11420 SA beépíthető fagyasztószekrény Márkabolt

Zanussi ZUF11420SA fagyasztó — Eluxshop.hu

Zanussi ZUF 6114 A beépíthető fagyasztószekrény Márkabolt

Обзор: Встраиваемая морозильная камера Zanussi ZUF11420SA

Ремонт морозилки Zanussi (Занусси)

Морозильная камера ZANUSSI ZFU27401WA

Zanussi ZFT11104WA fagyasztószekrény Márkabolt

PL Instrukcja obsługi.

Морозильные камеры Zanussi

Návod na používanie

Navodila za uporabo

Manual de instrucciones

PL Instrukcja obsługi.

Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _ 2
Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4
Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Pomocne porady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _ 6

Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _ 7
Co zrobić, gdy… _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Dane techniczne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Instalacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
Ochrona środowiska _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użyt-
kownika i bezawaryjnej pracy urządzenia
przed instalacją i pierwszym użyciem należy
uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwra-
cając szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy urządze-
nia powinni poznać zasady jego bezpiecznej
obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas używania
urządzenia oraz przekazanie jej kolejnemu
użytkownikowi w razie odstąpienia lub sprze-
daży urządzenia.
W celu uniknięcia szkód na zdrowiu i życiu
osób oraz szkód materialnych należy prze-
strzegać środków ostrożności podanych w ni-
niejszej instrukcji obsługi, gdyż producent nie
jest odpowiedzialny za szkody spowodowane
wskutek ich nieprzestrzegania.

Bezpieczeństwo dzieci i osób
upośledzonych

• Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone

do użytku przez osoby (w tym dzieci) o og-
raniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych czy umysłowych, a także nie-
posiadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub zostaną poin-
struowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną za
ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,
że nie bawią się urządzeniem.

• Opakowanie należy przechowywać w

miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.

• W przypadku utylizacji urządzenia należy

wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód
zasilający (jak najbliżej urządzenia) i odkrę-
cić drzwi, aby uchronić bawiące się dzieci
przed porażeniem prądem lub przed za-
mknięciem się w środku urządzenia.

• Jeśli to urządzenie zawierające magne-

tyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić
urządzenie z blokadą sprężynową (ryglem)
w drzwiach lub w pokrywie, przed odda-
niem starego urządzenia do utylizacji nale-
ży usunąć blokadę. Zapobiegnie to przy-
padkowemu uwięzieniu dziecka.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Ostrzeżenie!

Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia
lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
• Urządzenie jest przeznaczone do przecho-

wywania żywności i/lub napojów w zwyk-
łych warunkach domowych, tak jak to opi-
sano w niniejszej instrukcji obsługi.

• Do przyśpieszenia procesu rozmrażania

nie wolno używać urządzeń mechanicz-
nych ani żadnych innych sztucznych me-
tod.

• Nie należy stosować innych urządzeń elek-

trycznych (np. maszynek do lodów) wew-
nątrz urządzeń chłodniczych, o ile nie zos-
tały one dopuszczone do tego celu przez
producenta.

Источник

Инструкция для Zanussi ZUF11420SA

background image

Návod na používanie

Navodila za uporabo

Manual de instrucciones

Оглавление инструкции

PL RU SK SL ES Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатации Návod na používanie Navodila za uporabo Manual de instrucciones Zamrażarka Морозильник Mraznička Zamrzovalnik Congelador ZUF11420SA 2 12 24 33 42

Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa _ _ Panel sterowania _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pierwsze użycie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Codzienna eksploatacja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pomocne porady i wskazówki _ _ _ _ _ _ _ 2 4 6 6 6 Konserwacja i czyszczenie _ _ _ _ _ _ _ _ 7 Co zrobić, gdy… _ _ _

• W układzie chłodniczym urządzenia znajduje się czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest ekologicznym gazem naturalnym (jednak jest łatwopalny). Należy upewnić się, że podczas transportu i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzone żadne elementy układu chłodniczego. Jeśli układ

• Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami. • Nie wolno używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Użyć plastikowego skrobaka. Instalacja Ważne! Podłączenie elektryczne urządzenia należy wykonać zgodnie z wskazówkami podanymi w odpowiednich rozdziałach. • Rozpakować

3 Kontrolka szybkiego zamrażania 4 Przycisk szybkiego zamrażania Przycisk kasowania alarmu dźwiękowego 5 Lampka alarmowa Włączanie 1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka. 2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury zgodnie z ruchem wskazówek zegara do średniego ustawienia. 3. Zapali się

Pierwsze użycie Czyszczenie wnętrza W celu usunięcia zapachu nowego produktu przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w nim elementy letnią wodą z łagodnym mydłem, a następnie dokładnie je wysuszyć. Ważne! Nie należy stosować detergentów ani proszków do

• Żywność należy dzielić na małe porcje, aby móc ją szybko zupełnie zamrozić, a później rozmrażać tylko potrzebną ilość. • Żywność należy pakować w folię aluminiową lub polietylenową zapewniającą hermetyczne zamknięcie. • Nie dopuszczać do stykania się świeżej, niezamrożonej żywności z zamrożonymi

Aby usunąć szron, należy: 1. Obrócić regulator temperatury w położenie «0» i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. 2. Wyjąć wszystkie przechowywane produkty spożywcze, zawinąć je w kilka warstw gazet i umieścić w chłodnym miejscu. 3. Drzwi pozostawić otwarte. 4. Wyjąć trzy duże szuflady.

Problem Urządzenie nie działa. Lampka kontrolna nie miga. Możliwa przyczyna Rozwiązanie Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie. Wtyczka przewodu zasilającego nie została właściwie włożona do gniazdka. Włożyć wtyczkę prawidłowo do gniazdka. Brak zasilania urządzenia. Brak napięcia w gniazdku.

Problem Zbyt dużo szronu. Możliwa przyczyna Rozwiązanie Temperatura produktów jest zbyt wysoka. Pozostawić produkty, aby ostygły do temperatury pokojowej i dopiero wtedy włożyć je do urządzenia. Zbyt wiele produktów włożono naraz do przechowania. Ograniczyć liczbę produktów wkładanych jednocześnie

Ustawianie Przyłącze elektryczne To urządzenie należy zainstalować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu (w garażu lub piwnicy), aby jednak uzyskać optymalną wydajność urządzenia należy je zainstalować w miejscu, w którym temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na

Содержание Сведения по технике безопасности _ _ Панель управления _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Первое использование _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ежедневное использование _ _ _ _ _ _ Полезные советы и рекомендации _ _ 12 15 16 16 17 Уход и очистка _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Что делать, если . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

дильных приборов, если производителем не допускается возможность такого использования. • Не допускайте повреждения контура холодильника. • Холодильный контур прибора содержит хладагент изобутан (R600a) – безвредный для окружающей среды, но, тем не менее, огнеопасный природный газ. При

Читайте также:  Особенности деятельности диспетчера

• Ледяные сосульки могут вызвать ожог обморожения, если брать их в рот прямо из морозильной камеры. Чистка и уход • Перед выполнением операций по чистке и уходу за прибором выключите его и выньте вилку сетевого шнура из розетки. • Не следует чистить прибор металлическими предметами. • Не

Панель управления 1 2 3 4 5 1 Индикаторная лампочка 2 Регулятор температуры 2. Индикатор погаснет 3 Индикатор функции «Быстрое замораживание» 4 Кнопка «Быстрое замораживание» Кнопка сброса предупреждающего звукового сигнала 5 Сигнальный индикатор Температура внутри прибора регулируется при помощи

При этом соответствующий этой функции индикатор погаснет. Сигнализация превышения температуры Если температура в морозильнике поднимается до значения, при котором не обеспечивается безопасность хранения замороженных продуктов (например, при сбое электропитания), начинает мигать индикатор аварийной

ВАЖНО! При случайном размораживании продуктов, например, при сбое электропитания, если напряжение в сети отсутствовало в течение времени, превышающего указанное в таблице технических данных «время повышения температуры», размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно

Уход и очистка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед выполнением каких-либо операций по чистке или уходу за прибором выньте вилку сетевого шнура из розетки. В холодильном контуре данного прибора содержатся углеводороды; поэтому его обслуживание и заправка должны осуществляться только уполномоченными специалистами.

Очистка воздушных каналов 1. Снимите защитный козырек (1), а затем — вентиляционную решетку (2); 2. Очистите вентиляционную решетку и фильтр. (См. раздел «Очистка фильтра вентиляционного канала».) 3. Извлеките дефлектор воздуха (3). 4. С помощью пылесоса очистите нижнюю часть устройства. 3 Перерывы

Что делать, если . ВНИМАНИЕ! Перед устранением неисправностей выньте вилку сетевого шнура из розетки. Устранять неисправности, не описанные в данном руководстве, должен только квалифицированный электрик или уполномоченный специалист. Неполадка Прибор не работает. Индикаторная лампочка не мигает.

Неполадка Возможная причина Устранение Включена функция быстрого См. раздел «Функция быстрозамораживания. го замораживания». Температура в камере слишком низкая. Температура задана неправильно. Задайте более высокую температуру. Включена функция быстрого См. раздел «Функция быстрозамораживания. го

Технические данные Габариты Высота 815 мм Ширина 560 мм Глубина 550 мм Время повышения температуры 18 час Напряжение 230-240 В Частота 50 Гц Технические данные указаны на табличке с техническими данными на левой стенке внутри прибора и на табличке энергопотребления. Установка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Перед

Забота об окружающей среде Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия,

Obsah Bezpečnostné pokyny _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prvé použitie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Každodenné používanie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Užitočné rady a tipy _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24 26 27 27 27 Ošetrovanie a

Varovanie Elektrické komponenty (sieťový kábel, zástrčka, kompresor) smie vymieňať len autorizovaný servisný pracovník alebo kvalifikovaný servisný personál, aby sa predišlo nebezpečenstvu. 1. 2. • • • • Napájací kábel sa nesmie predlžovať. Presvedčte sa, že napájací kábel za spotrebičom nie je

Ochrana životného prostredia Chladiaci okruh ani izolačné materiály spotrebiča neobsahujú plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu. Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s komunálnym ani domovým odpadom. Penová izolácia obsahuje horľavé plyny: spotrebič sa musí likvidovať v súlade s platnými

padku dodávky elektriny), zabliká kontrolka alarmu a zaznie zvukový signál. 1. Vypnite výstražný tón stlačením tlačidla rýchleho zmrazovania. Rozsvieti sa kontrolka rýchleho zmrazovania. Kontrolka alarmu zostane blikať, kým sa opäť nedosiahne požadovaná teplota. 2. Tlačidlo rýchleho zmrazovania

• Nedovoľte, aby sa čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, predídete tak zvýšeniu ich teploty; • chudé potraviny sa uchovávajú lepšie a dlhšie ako tučné; soľ skracuje dobu skladovateľnosti potravín; • zmrzliny konzumované bezprostredne po vybraní z mraziaceho

Čistenie vzduchových kanálikov 1. 2. 3. 4. Vyberte sokel (1) a následne vetraciu mriežku (2); Vyčistite vetraciu mriežku a filter. (Pozrite časť „Čistenie vetracieho filtra“. ) Vytiahnite vzduchový deflektor (3). Vysávačom vyčistite spodnú časť spotrebiča. Obdobia mimo prevádzky 3 2 1 Ak sa

Problém Možná príčina Riešenie Spotrebič nie je napájaný elektrinou. Zásuvka elektrickej siete nie je pod napätím. Do zásuvky elektrickej siete skúste zapojiť iný spotrebič. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára. Bliká kontrolka napájania. Spotrebič nefunguje správne. Obráťte sa na

Problém Možná príčina Dvere spotrebiča nie sú zatvorené správne. Pozrite časť „Zatvorenie dverí“. Nie je správne nastavená teplota. Nastavte vyššiu teplotu. Zatvorenie dverí 1. 2. Riešenie 3. Očistite tesnenia dverí. V prípade potreby nastavte dvere. Pozrite si časť „Inštalácia“. V prípade potreby

pripojte k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi. Poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri nedodržaní hore uvedených bezpečnostných opatrení. Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim smerniciam. ES. Otázky ochrany životného prostredia Symbol

Vsebina Varnostna navodila _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Upravljalna plošča _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prva uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Vsakodnevna uporaba _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Koristni namigi in nasveti _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33 35 36 36 37 Vzdrževanje in čiščenje _ _ _ _ _ _ _ _ _ Kaj storite v

– temeljito prezračite prostor, kjer stoji naprava. • Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali samega izdelka je nevarno. Poškodbe kabla lahko povzročijo kratek stik, požar in/ali električni udar. Opozorilo! Da se izognete nevarnosti, mora vse električne dele (električni kabel, vtič, kompresor)

• Hladilnik ne sme biti nameščen poleg radiatorjev ali štedilnikov. • Električni vtič mora biti dostopen tudi po namestitvi hladilnika. • Priključite le na vodovodni sistem s pitno vodo (Če je predvidena vodovodna napeljava). Servis • Vsa električna dela, potrebna za servisiranje naprave, mora

Vendar pa je treba točno nastavitev izbrati ob upoštevanju, da je temperatura v napravi odvisna od: • temperature v prostoru, • pogostosti odpiranja vrat, • količine shranjenih živil, • prostora, kjer se naprava nahaja. Funkcija hitrega zamrzovanja Funkcijo hitrega zamrzovanja lahko vklopite s

Odmrzovanje Globoko zamrznjena ali zamrznjena živila lahko pred uporabo odmrznete na sobni temperaturi. Majhne kose lahko začnete pripravljati še zamrznjene, neposredno iz zamrzovalnika: V tem primeru bo priprava hrane trajale dlje. Koristni namigi in nasveti Nasveti za zamrzovanje Nekaj pomembnih

Читайте также:  ТОП 10 самых лучших блютуз наушников для разговора по телефону

vanje naprave in prihranili porabo električne energije. Previdnost! Pazite, da ne poškodujete hladilnega sistem. Veliko posebnih čistil za čiščenje kuhinjskih površin vsebuje kemikalije, ki lahko razjedajo/ poškodujejo plastične dele hladilnika. Zaradi tega priporočamo, da zunanje dele hladilnika

Pomembno! Če ostane naprava vključena, naj v primeru izpada električne napetosti nekdo občasno preveri stanje živil. Kaj storite v primeru… Opozorilo! Pred odpravljanjem težav izključite vtič iz omrežne vtičnice. Odpravljanje težav, ki jih ne obsega ta priročnik, lahko izvaja le izučen električar

Težava Temperatura v zamrzovalniku je previsoka. Nabralo se je preveč ivja. Možen vzrok Rešitev Regulator temperature ni pravilno nastavljen. Nastavite nižjo temperaturo. Vrata niso pravilno zaprta. Glejte »Zapiranje vrat«. Temperatura živila je previsoka. Živilo naj se pred hrambo ohladi na sobno

Postavitev Priključitev na električno napetost To napravo lahko namestite v suhem, dobro prezračevanem prostoru (garaža ali klet), vendar pa je za optimalno delovanje najbolje, da jo namestite v prostoru s temperaturo, ki ustreza klimatskemu razredu, navedenemu na ploščici za tehnične navedbe

Índice de materias Información sobre seguridad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Panel de mandos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Primer uso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Uso diario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Consejos útiles _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 42 44 45 45 45

Advertencia Los componentes eléctricos (cable de alimentación, enchufe, compresor) debe sustituirlos un técnico autorizado o personal de reparaciones profesional a fin de evitar riesgos. 1. 2. • • • • El cable de alimentación no se debe prolongar. Compruebe que la parte posterior del aparato no

• Las reparaciones de este aparato debe realizarlas un centro de servicio técnico autorizado y sólo se deben utilizar recambios originales. Protección del medio ambiente Este aparato no contiene gases perjudiciales para la capa de ozono, ni en el circuito de refrigerante ni en los materiales

Alarma por exceso de temperatura 2. Cuando la temperatura en el interior del congelador es tan alta que no se puede garantizar el almacenamiento seguro de los alimentos congelados, suena una señal acústica de alarma. 1. Para apagar la señal de alarma pulse el interruptor de congelación rápida. Se

• el proceso de congelación requiere 24 horas. Durante ese periodo no deben añadirse otros alimentos para congelación; • congele sólo productos alimenticios de máxima calidad, frescos y perfectamente limpios; • prepare los alimentos en porciones pequeñas para que se congelen de manera rápida y

3. 4. 5. Deje la puerta abierta. Retire los tres cestos grandes. Al terminar la descongelación, retire el agua acumulada en el cajetín del fondo y seque bien el interior del aparato. Vuelva a enchufar el aparato y gire el control del termostato hasta un ajuste intermedio. Ponga el aparato en marcha

Problema Causa probable Solución El aparato no recibe corriente. No hay tensión en la toma de corriente. Enchufe otro aparato eléctrico a la toma de corriente. Llame a un electricista cualificado. La luz del piloto parpadea. El aparato no está funcionando correc- Llame a un electricista

Problema Causa probable La puerta no está bien cerrada. Consulte la sección «Cierre de la puerta». El regulador de temperatura no se ha ajustado correctamente. Seleccione una temperatura más alta. Cierre de la puerta 1. 2. Solución 3. Limpie las juntas de la puerta. Si es necesario, ajuste la

tierra, conecte el aparato a una toma de tierra conforme con la normativa, después de consultar a un electricista profesional. El fabricante rechaza toda responsabilidad si no se toman las precauciones antes indicadas. Este aparato es conforme con las directivas de la CEE. Aspectos medioambientales

Источник

Руководство — Zanussi ZUF 11420 SA Морозильная камера

Требуется руководство для вашей Zanussi ZUF 11420 SA Морозильная камера? Ниже вы можете просмотреть и загрузить бесплатно руководство в формате PDF. Кроме того, приведены часто задаваемые вопросы, рейтинг изделия и отзывы пользователей, что позволит оптимально использовать ваше изделие. Если это не то руководство, которое вы искали, – свяжитесь с нами.

Ваше устройство неисправно, и в руководстве отсутствует решение? Перейдите в Repair Café для получения бесплатных ремонтных услуг.

Руководство

Рейтинг

Часто задаваемые вопросы

Наша служба поддержки выполняет поиск полезной информации по изделиям и отвечает на часто задаваемые вопросы. Если вы заметили неточность в наших часто задаваемых вопросах, сообщите нам об этом с помощью нашей контактной формы.

Можно ли ставить теплую еду и напитки в морозилку? Проверенный Лучше не надо. Температура в морозильной камере начнет расти, что негативно скажется на других замороженных продуктах.

Это было полезно ( 513 ) поделиться

Если я хочу, чтобы в морозильной камере было холоднее, выбрать более высокую или более низкую настройку? Проверенный Для большинства морозильных камер более высокая настройка означает, что машина будет остывать сильнее. При более низких настройках машина будет охлаждаться менее сильно, а температура в морозильной камере будет выше.

Это было полезно ( 414 ) поделиться

Что означает NoFrost? Проверенный Морозильные камеры с технологией NoFrost могут сохранять воздух в морозильной камере сухим, что снижает образование льда внутри.

Это было полезно ( 330 ) поделиться

Купил новый морозильник, можно сразу включить? Проверенный Нет, морозильник должен стоять в вертикальном положении не менее 4 часов, прежде чем его можно будет включить. Это связано с тем, что охлаждающая жидкость должна отстояться.

Это было полезно ( 313 ) поделиться

Сколько места мне следует оставить между морозильной камерой и стеной? Проверенный Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию, лучше оставить не менее 5 см свободного пространства с обеих сторон и задней части морозильника.

Читайте также:  Детралекс инструкция 500мг таблетки

Это было полезно ( 213 ) поделиться

Как часто следует размораживать морозильную камеру? Проверенный Для оптимального использования морозильной камеры ее следует размораживать один раз в 3–6 месяцев. Лед на внутренних стенках морозильной камеры сокращает свободное пространство и увеличивает энергопотребление. Для ускорения процесса размораживания поместите горячую воду в выдвижной ящик холодильника или поставьте миски с горячей водой в морозильную камеру.

Это было полезно ( 205 ) поделиться

Могу ли я изменить направление открывания дверцы морозильной камеры? Проверенный Да, почти во всех морозильных камерах можно разместить дверцу с другой стороны. Как это сделать, можно вообще найти в инструкции.

Это было полезно ( 199 ) поделиться

Дверь морозильной камеры неплотно закрывается. Почему? Проверенный Две наиболее распространенные причины: морозильная камера стоит неровно или уплотнитель двери поврежден либо содержит остатки пищи. Убедитесь, что морозильная камера стоит ровно и проверьте уплотнитель дверцы. При необходимости замените уплотнитель.

Это было полезно ( 134 ) поделиться

Сколько времени нужно, чтобы морозильная камера достигла заданной температуры после включения? Проверенный Это зависит от размера, возраста и модели морозильной камеры. Для достижения заданной температуры в морозильной камере может потребоваться от нескольких часов до 24 часов. Ускорить процесс можно, поместив в морозильную камеру нескоропортящиеся товары.

Это было полезно ( 62 ) поделиться

Что означают звезды на морозильной камере? Проверенный Звездочки указывают на замораживающую способность. 1 звездочка обозначает морозильную способность до -6ºC. Благодаря этому морозильная камера подходит для приготовления кубиков льда или хранения ранее замороженных продуктов до двух недель. Свежие продукты нельзя замораживать. 2 звезды обозначают морозильную способность до -12ºC. Это делает морозильную камеру пригодной для хранения ранее замороженных продуктов до двух месяцев. Свежие продукты нельзя замораживать. 3 звезды обозначают морозильную способность до -18ºC. Это делает морозильную камеру подходящей

Это было полезно ( 55 ) поделиться

Что такое R-410A? Проверенный R-410A — охлаждающий агент, который используется в приборах, охлаждающих до 0 ° C, таких как холодильники и кондиционеры. Это замена старых охлаждающих агентов и не повреждает озоновый слой.

Это было полезно ( 20 ) поделиться

На резиновых уплотнениях морозильной камеры есть плесень, что мне делать? Проверенный Резиновые уплотнения фактически не находятся внутри морозильной камеры и поэтому теплее. Это позволяет бактериям расти и формироваться плесени. Регулярно очищайте резину, чтобы предотвратить это.

Источник

Встраиваемый морозильник ZUF 11420 SA от Zanussi

Этот популярный европейский производитель регулярно радует потребителей новыми компактными и эргономичными решениями для дома. Одной из востребованных новинок стал встраиваемый морозильник Zanussi ZUF 11420 SA. Это обзор посвящен подробному анализу характеристик, параметров, преимуществ и недостатков данной модели. В статье мы оценим удобство эксплуатации, рассмотрим особенности конструкции и оригинальные решения итальянских инженеров.

Суперэффективный шкаф-морозильник от Zanussi

Модель получила массу положительных отзывов от потребителей и критиков. Это достаточно мощный однокамерный морозильник, который выделяется среди других моделей встраиваемой бытовой техники благодаря своим характеристикам. Показатели производительности Zanussi ZUF 11420 SA – 18 кг/cутки, при этом устройство работает практически бесшумно и потребляет мало электроэнергии. Мотор компрессора выдает всего 40 дБ, поэтому даже ночью его не слышно из кухни. Класс энергопотребления А+, показатель 204 кВтч/год – ниже, чем у многих аналогов. При отключении электричества холод может сохраняться в автономном режиме до 18 часов.

Общий объем камеры – 98 литров, она разделена на четыре отсека, отдельно предусмотрен контейнер для льда. Встраиваемый морозильник ZUF 11420 SA от Zanussi можно использовать для раздельного хранения разных продуктов – мяса, рыбы, овощей, фруктов и полуфабрикатов.

Достоинства модели ZUF 11420 SA

Главное преимущество данной модели – компактные габариты. Размер морозильника Zanussi ZUF 11420 SA всего 81.5х56х55 сантиметров, поэтому встраиваемый шкаф можно легко разместить под столешницей даже в небольшой кухне. При необходимости дверца перевешивается на другую сторону.

Много положительных отзывов потребителей заслужила функция суперзаморозки. Морозильник Zanussi ZUF 11420 SA может моментально охладить продукты без ущерба для питательных и вкусовых качеств. Минимальная рабочая температура агрегата -18°С. Есть у модели и один недостаток. Некоторым владельцам не всегда удобно пользоваться интерфейсом, потому что панель управления расположена в нижней части корпуса. Однако при установке шкафа в кухонный гарнитур недостаток превращается в преимущество.

Больше узнать о характеристиках современной бытовой техники Zanussi вы можете у менеджера нашего интернет-магазина. Он расскажет о новинках и ответит на технические вопросы. Оставьте контактные данные на этой странице, чтобы менеджер перезвонил вам.

Источник

Руководство по эксплуатации к морозильнику Zanussi ZUF 11420 SA

Характеристики модели
Тип морозильник-шкаф
Тип управления электронное
Количество камер 1
Размеры (ШxГxВ) 56x55x81.5 см
Количество компрессоров 1
Размораживание морозильной камеры ручное
Размораживание холодильной камеры
Энергопотребление класс A+ (204 кВтч/год)
Цвет
Хладагент
Вес

Вы можете бесплатно скачать инструкцию по применению для морозильной камеры Zanussi ZUF 11420 SA на русском языке по ссылке ниже или просмотреть руководство в браузере.

Дополнительные вопросы по использованию или ремонту морозильной камеры Zanussi ZUF 11420 SA вы можете задать мастеру «РемБытТех» в комментариях внизу страницы или в разделе Вопрос-Ответ.

Популярные вопросы

Поле ‘Текст сообщения’ должно быть заполнено!

Оставить комментарий

© 2003-2021 Сервис-Центр «РемБытТех»
Содержимое сайта не является публичной офертой

с 8-00 до 22-00
без выходных

+7 (495) 215 — 14 — 41
+7 (903) 722 — 17 — 03

 • География
 • Цены
 • Хозяйке на заметку
 • Вопрос-ответ
 • Новости
 • Вакансии
 • Отзывы
 • Ремонт холодильников
 • Ремонт стиральных машин
 • Ремонт морозильных камер
 • Ремонт телевизоров
 • Ремонт посудомоечных машин
 • Ремонт кондиционеров

109548, Москва, ул. Гурьянова, дом 4, корпус 2

с 8-00 до 22-00 без выходных

+7 (495) 215 – 14 – 41

+7 (903) 722 – 17 – 03

© 2003-2021 Сервис-Центр «РемБытТех»
Содержимое сайта не является публичной офертой

Источник